ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Погоджуючись із цією публічною офертою, Ви як Користувач укладаєте з ТОВ "Медстар солюшенс" Договір приєднання, що визначає права та обов’язки сторін, а також правила користування онлайн-сервісами Порталу Пацієнта, розміщеного на Сайті medcard24.net .

Договір вважається укладеним з моменту, коли Користувач приймає його умови. Прийняттям умов (укладенням Договору) вважається факт реєстрації Користувача на Порталі Пацієнта шляхом створення Користувачем облікового запису на сайті medcard24.net. У разі незгоди Користувача із будь-яким з положень цього Договору Користувач має право відмовитись від укладання договору і не створювати обліковий запис.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Медстар солюшенс", керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання послуг через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне:

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю "Медстар солюшенс" в особі Генерального директора Куцевляка Сергія Валерійовича (далі — Виконавець), що діє на підставі Статуту;

Користувач: фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що має намір створити обліковий запис у Порталі пацієнта на сайті medcard24.net з метою користування онлайн-сервісами Порталу Пацієнта, керуючись ст. 634, 641 Цивільного кодексу України (далі - Користувач), уклали цей договір (далі — Договір) про таке:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Договір приєднання (публічна оферта) — пропозиція укласти публічний договір між Користувачем і Виконавцем, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання інформаційних послуг про медичні заклади та медичне обслуговування на території України через мережу Інтернет (далі - Послуги), а також встановлює правила, обов’язкові для виконання Користувачем та Виконавцем під час користування Порталом пацієнта.

Акцепт — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями та умовами цього Договору без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті medcard24.net.

Портал пацієнтів - назва розділу Сайту medcard24.net, що забезпечує можливість користування пацієнтами відповідним онлайн-сервісами Сайту.

Медичний заклад — заклад охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізична особа - підприємець, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що здійснюють медичне обслуговування Користувачів або обрані ним, і отримують послуги від Виконавця на підставі договору “Виконавець-Медичний заклад”.

Особистий кабінет (акаунт) – електронний інтерфейс доступу до Порталу Пацієнтів на Сайті з використанням особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль). Особистий кабінет містить персональні дані, які вносяться під час створення облікового запису, а також може відображати дані про стан здоров’я Користувача, що містяться у базі даних відповідного Медичного закладу.

Послуги — інформаційні послуги користування онлайн-сервісами Порталу Пацієнта, що надаються Виконавцем Користувачеві в межах Договору, включаючи (але не обмежуючись):

- інформування через Інтернет про медичні заклади, лікарів, графік їх роботи;  

- надання послуги електронного запису до медичних закладів;

- ознайомлення з електронними результатами прийомів з Медичного закладу;

- отримання автоматичних нагадувань про заплановані прийоми.

Послуги, на умовах цього договору не можуть вважатися медичними. Будь-яка інформація, що створена при наданні послуг на умовах цього договору або надана Медичним закладом на підставі договору “Виконавець-Медичний заклад”, або створена за допомогою технічних алгоритмів Сервісу - є створеною без втручання Виконавця у суть інформації.

Працівники Медичного закладу — особи, що перебувають у трудових чи цивільно-правових відносинах з Медичним Закладом, беруть безпосередню участь у наданні медичних послуг Користувачу, отримують доступ до електронних інтерфейсів Сайту протягом дії цього договору,  здійснюють внесення інформації про Користувача. Медичний заклад гарантує ознайомленість Працівників з Інструкцією користування Сервісом та виконання її. Будь-які неправомірні дії (використання сервісу з іншою метою, окрім як на умовах цього договору) вчинені Працівниками Медичного закладу є відповідальністю Медичного закладу. Дії, бездіяльність, необережність та недбалість Працівників Медичного закладу є відповідальністю Медичного закладу.

Сайт – сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): medcard24.net.

Сервіс Сайту – сукупність онлайн-сервісів Порталу Пацієнта з відповідним функціоналом, що призначені для використання Користувачами, включаючи всі засоби, додатки та контент Сайту, а також технічний функціонал, доступ до якого отримують медичні заклади у порядку отримання послуг у галузі інформаційних технологій на підставі договору “Виконавець-Медичний заклад”.

Служба підтримки – спеціальна Служба Виконавця, яка консультує Користувачів за їх запитами, а також виконує інші функції, передбачені цим Договором (зокрема, надає допомогу Користувачам з технічних питань тощо).

Сторонні треті особи – фізичні або юридичні особи, участь яких не передбачена умовами надання послуг за даним Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надавати Користувачу інформаційні послуги користування онлайн-сервісами Порталу Пацієнта у порядку та на умовах, що визначені цим Договором, а Користувач зобов'язується прийняти ці послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Надання послуг здійснюється у порядку, що встановлений цим Договором. Прийняття послуг за принципом публічної оферти підтверджує ознайомленість Користувача з умовами надання послуг, передбаченими цим Договором.

2.3. Користувач надає згоду на те, що працівники Медичного закладу відповідно до договору “Виконавець-Медичний заклад” для внесення інформації про Користувача до власної бази даних будуть використовувати веб-інтерфейс Сайту. Користувач повідомлений про те, що внесення даних через зазначені інтерфейси працівниками Медичного закладу виконується відповідно до інструкції користування Сервісом, що є невід’ємною частиною договору “Виконавець-Медичний заклад”.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

3.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: medcard24.net.

3.2. Здійснити вхід до Особистого кабінету Користувача Сайту, а також користуватися Сервісом Сайту може тільки зареєстрований Користувач.

3.3. Для реєстрації Користувач повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної реєстраційної форми.

3.4. При заповненні реєстраційної форми Користувач дає згоду на обробку персональних даних. У разі відмови від надання згоди на обробку персональних даних обліковий запис не створюється та вказаний Договір вважається неукладеним.

3.5. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати достовірну та актуальну інформацію для формування Особистого кабінету Користувача (зокрема: ПІБ, дату народження, номер телефону).

3.6. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при реєстрації інформації, її відповідність законодавству України, а також додержання прав третіх осіб. Неактуальні, недостовірні та нерелевантні дані, внесені Користувачем, знімають з Виконавця відповідальність за якість послуг, що надаються, проте все одно мають статус конфіденційних.

3.7. Користувач при зміні будь-яких введених при реєстрації даних повинен актуалізувати їх у своєму акаунті (Особистому кабінеті) до наступного використання Сервісу.

3.8. Виконавець не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачами при реєстрації на Сайті.

3.9. Виконавець надає інформаційні послуги, завдяки яким Медичні заклади, які підписали договір з Виконавцем, можуть отримати доступ до персональних даних Користувача.

3.10. Відповідальність за збереження паролів від Особистого кабінету та інших даних несе Користувач.

3.11. Після реєстрації на Сайті, обрані Користувачем Логін (зареєстрований номер телефону) і Пароль є достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої Логін і Пароль стороннім третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, зокрема, але не обмежуючись, розголошення інформації про його стан здоров’я або його персональних даних, вчинені з використанням його Логіну і Паролю, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

3.12. У випадку несанкціонованого доступу до Логіну і Паролю і/або до Особистого кабінету Користувача і/або несанкціонованого поширення Логіна і Пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця через Службу підтримки.

3.13. Якщо у Користувача виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, у тому числі - Логін і/або Пароль, стали відомі сторонній третій особі, він має право у будь-який час зробити запит до Виконавця (Служби підтримки) на тимчасове блокування його Особистого кабінету або заміну таких даних.

3.14. Користувачі, які є батьками, опікунами або піклувальниками осіб, які не мають повної цивільної дієздатності, можуть створити обліковий запис для осіб, опіку над якими вони здійснюють у веб-інтерфейсі Сайту. При створенні облікового запису фізичної особи, опіку над яким здійснює Користувач, останній зазначає персональні дані цієї особи. Внесенням такої інформації Користувач підтверджує факт того, що має повний обсяг необхідних прав та обов’язків для здійснення таких дій відповідно до норм чинного законодавства щодо опіки та піклування.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. вносити зміни та/або доповнення до умов Договору. У випадку, якщо зміни стосуються роботи з персональними даними – повідомити Користувачів щодо таких змін за вказаними при реєстрації контактними даними або при наступному після таких змін використання Сервісу Користувачем;

4.1.2. закрити або призупинити функціонування Сайту або будь-якої його частини, змінити Сайт повністю або частково. Якщо персональні дані Користувача та дані, що були накопичені при використанні Сервісу, планується знищити, Виконавець попередньо повідомляє Користувача за 30 днів до такого припинення та пропонує способи передачі таких даних Користувачеві без порушення конфіденційності збережених даних.

4.1.3. проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Сайту;

4.1.4. доповнювати та змінювати базу лікарів та Медичних закладів повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача;

4.1.5. змінювати перелік Послуг або припиняти надання Послуг;

4.1.6. зберігати інформацію, отриману в ході надання послуг Користувачу, як конфіденційну, не передавати її стороннім третім особам, не втручатися у її суть будь-якім іншим чином, окрім автоматизованих алгоритмів.

4.1.7. надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача та/або SMS повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Виконавця, надання Послуг Медичним закладами. Використовувати SMS повідомлення з метою ідентифікації Користувача при вході у акаунт Сервісу.

4.1.8. направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти доступ до Особистого кабінету Користувача, обмежувати або забороняти доступ до Сайту, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом, в разі:

- отримання обов'язкових до виконання рішень уповноважених органів України;

- у випадку виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України.

- вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Виконавця.

4.1.9. призупинити доступ Користувача до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх. Виконавець вживає заходів для усунення будь-яких недоліків роботи в найкоротші терміни, але не гарантує відсутності збоїв та помилок.

4.2. Виконавець зобов'язаний:

4.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбаченими Договором;

4.2.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності усієї інформації, що передається Користувачем. Надавати доступ Медичним закладам винятково на умовах конфіденційності. А також зберігати інформацію про Користувача та отримані ним Послуги як конфіденційну.

4.2.3. не втручатися у персональні дані Користувача та не використовувати надану Користувачем інформацію у будь-яких інших цілях, окрім тих, що передбачені умовами цього договору.

4.2.4. усіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність Сайту для Користувача.

4.2.5. у разі розірвання цього Договору на підставі письмового звернення Користувача за адресою Виконавця вказаною на Сайті, протягом 20 (двадцяти) робочих днів видалити обліковий запис (Особистий кабінет) Користувача, а усі дані, що були зібрані та створені (в тому числі – алгоритмами Сервісу) за період використання Сервісу Користувачем залишити на зберіганні у знеособленому вигляді.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач має право на:

5.1.1. повне і своєчасне отримання замовлених інформаційних Послуг належної якості;

5.1.2. отримання завдяки послугам Виконавця відомостей про здійснене медичне обслуговування від Медичних закладів.

5.1.3. надання на розгляд Виконавця своїх побажань та/ або пропозицій щодо поліпшення роботи Сайту;

5.1.4. одержання інформації про Виконавця в обсязі, визначеному Договором та чинним законодавством України.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. дотримуватися умов Договору;

5.2.2. використовувати доступ до Послуг та інформацію, яку він отримує за результатами отримання Послуг, тільки для власних цілей, не пов'язаних з передачею у тимчасове користування доступу до Послуг або публікації вказаної інформації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею;

5.2.3. не надавати доступ до Особистого Кабінету або Послуг третім особам через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором;

5.2.4. не порушувати авторські права Виконавця.

5.3. Користувачу забороняється:

5.3.1. вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту;

5.3.2. намагатися отримати доступ до акаунтів (Особистих кабінетів) інших Користувачів шляхом взлому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;

5.3.3. передавати третім особам дані, вказані при реєстрації (Пароль та Логін), які можуть бути використані для доступу в Особистий кабінет Користувача та отримання Послуг;

5.3.4. використовувати акаунти Сторонніх третіх осіб для отримання Послуг Виконавця

5.3.5. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом та його Сервісами;

5.3.6. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних третіх осіб.

5.3.7. поширювати інформацію про стан здоров’я фізичної особи, незалежно від того, яким чином вона стала відома Користувачу;

5.3.8. поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Виконавця або наносять шкоду його діловій репутації;

5.3.9. використовувати інформацію отриману з Сайту або під час отримання Послуг з комерційною метою, у тому числі задля отримання неправомірної вигоди.

6. АВТОРСЬКІ ПРАВА

6.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Виконавця і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

6.2. Ніщо в даній Угоді не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.

6.3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сайту без попередньої домовленості з Виконавцем, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при наданні Послуг.

6.4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сайту має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.

6.5. Сайт може містити посилання на Веб-сайти Сторонніх третіх осіб, які не підтримуються Виконавцем. Крім того, інші Веб-сайти також можуть містити посилання на Сайт.

6.5.1. Виконавець не несе відповідальності за зміст цих Веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв'язку з утриманням цих Веб-сайтів.

6.5.2. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності користувачів, і не мають на меті схвалення Сайтом даних таких Веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.

6.5.3. Виконавець не несе ніяких обов'язків і відповідальності за використання інших Веб-сайтів, які Користувач відвідує і використовує на власний ризик.

6.5.4. Виконавець може відмовити Сторонній третій особі у дозволі на розміщення гіперпосилання на Сайт. Однак, у разі якщо Виконавець дає свій дозвіл на таке гіперпосилання, він не несе ніяких зобов'язань по встановленню взаємних гіперпосилань на Веб-сайт Сторонньої третьої особи.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Під час приєднання до цього Договору шляхом реєстрації на сайті та створення облікового запису Користувач дає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних (персональних даних осіб, законним представником яких він є).

Персональні дані та дані, які містять лікарську таємницю, будуть оброблятися з метою якісного та своєчасного надання Користувачу медичної допомоги.
7.2. Виконавець здійснює обробку персональних даних Користувачі в якості розпорядника у сенсі Закону України “Про захист персональних даних” на підставі угод з ДП “Електронне здоров'я” та відповідними закладами охорони здоров'я або фізичними особами - підприємцями, що одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Обробці підлягають такі персональні дані: загальні дані про особу у сенсі Закону України «Про захист персональних даних», а також дані, які містять лікарську таємницю у сенсі Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (тобто такі, що стосуються стану здоров’я особи), що можуть бути надані та є необхідними та/або достатніми для організації процесу надання медичної допомоги та/або медичних послуг, зокрема: факт звернення до лікаря, інформація про медичні послуги, лікарські засоби, що цікаві, чи можуть бути цікавими Пацієнту, або є такими, які потрібні Пацієнту, та інше.
Володільцем особистих персональних даних Користувач (осіб, законним представником яких він є), а саме: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, дані документа, що посвідчує особу, адреса проживання, місце роботи, посада, засоби зв’язку,  інших даних, які не становлять особливого ризику для прав і свобод Користувача, є Виконавець, Національна служба здоров'я України, ДП “Електронне здоров'я”, заклади охорони здоров’я незалежно від форм власності, фізичні особи - підприємці, що одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

7.3. Володільцем особистих персональних медичних даних Користувача  (осіб, законним представником яких він є), у т.ч. лікарської таємниці, є Національна служба здоров'я України, ДП “Електронне здоров'я”, відповідні заклади охорони здоров’я незалежно від форм власності, фізичні особи - підприємці, що одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Під час обробки персональні дані передаються на зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕ НОВО», код ЄДРПОУ 35877574, на підставі договору між ним та Виконавцем.

7.4. Володілець/розпорядник може здійснювати з персональними даними Пацієнта такі дії: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

7.5. Користувачу надається доступ до персональних даних, які стосуються безпосередньо його або особи, законним представником якої він є.

7.6. Згода на обробку персональних даних надається на термін, необхідний для досягнення мети, зазначеної в Договорі, і може бути відкликана за заявою, направленою володільцю персональних даних.

7.7. Користувач може відкликати згоду на обробку персональних даних на умовах письмового звернення до володільця даних з повідомленням про відмову від обробки ним персональних даних.
У випадку відкликання Користувачем Згоди на обробку персональних даних виникають наступні наслідки: вказаний договір вважатиметься припиненим, володілець/розпорядник персональних даних перестане збирати дані відповідного суб’єкта. Дані, зібрані до моменту звернення на законних підставах, знеособлюються і залишаються на зберіганні. Дані, які зібрано до моменту звернення, архівуються володільцем/розпорядником та передаються Користувачу у вигляді і засобом, який узгоджується між ними.

7.8. Користувач як Суб’єкт персональних даних має право (ст.8 Закону України “Про захист персональних даних”):
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7.9. Користувач погоджується з тим, що передача іншим особами засобів ідентифікації Користувача, необхідних для авторизації на Сайті, а також невикористання актуалізованих засобів захисту (антивірусів, Firewall) може створити можливість витоку, протиправного використання персональних даних. У такому випадку володілець/розпорядник персональних даних не несе відповідальності за незаконне використання персональних даних.

7.10. Користувач погоджується на отримання інформаційних СМС повідомлень з альфа-імені MedCard24 на мобільний телефон, який ним зареєстровано на Сайті.

7.11. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен реєструватися на Сайті або розірвати цей Договір на підставі свого письмового звернення і використовувати Сайт виключно для перегляду.

7.12. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті персональні дані інших осіб без їх згоди, окрім випадків, що передбачені п.3.14 цього Договору, а також не використовувати персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або у будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов Договору.

7.13. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію та зберігати її як конфіденційну з використанням технологій захисту інформації.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Виконавець та Користувач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуг, включаючи (але не обмежуючись) випадки, коли Користувач надав Виконавцю неправдиву інформацію, яка має істотне значення для надання послуг.

8.4. Виконавець не відповідає за наслідки надання Користувачем неправильної інформації, яку отримали Медичні заклади.

8.5. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сайту, вмістом Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або будь-які треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої на Сайті Користувачами, та/або коректність висловлювань Користувачів.

8.8. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли розумно очікувати їх настання. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні, хакерські та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення засвідчені у встановленому законом порядку. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем реєстрації на Сайті.

9.2. Текст даного договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Угоди та всі подальші зміни та доповнення до Договору публікуються на Сайті за посиланням medcard24.net.

9.3. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сайтом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

9.4. Користувач може розірвати цей Договір на підставі свого письмового звернення. Внаслідок розірвання Договору буде видалений Особистий кабінет Користувача з персональними даними Користувача без можливості поновлення або відновлення.

9.5. До даного договору і відносин між Виконавцем та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

9.6. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

9.7. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.